Επικίνδυνη στροφή,πιθανό τελευταίο τοπίο

ακρυλικά σε λινό

Virage dangereux,dernier paysage probable

acrylique sur toile

Dangerous turn,the last possible scene

acrylic on canvas  

1994  

110x125 cm

ΕΜΣΤ

Μusée National d'art contemporain

National museum of contemporary art

 

    

           

      

<< | <  |  >